Arkkitehtitoimisto. fi

arkkitehtitoimisto Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 § Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.  

 

 

Tämä sivun tarkoituksena on antaa yleisluonteista tietoa arkkitehti- ja pääsuunnittelutoiminnasta, siihen liittyvistä termeistä, liitoista, koulutuksesta ja lainsäädännöstä sekä antaa linkkejä. Sivun on laatinut ja sen sisällöstä vastaa Pentti Raiski (arkkitehti SAFA ARK 832 / POOK Arkkitehtitoimisto Oy). Tieto on suunnattu uudis- tai korjausrakennushanketta aloittavalle. Tietoa on koottu vastaamaan meille usein esitettyihin kysymyksiin ja seikkoihin joista on ollut erityisesti kertarakennuttajilla epäselvyyttä.

 

suunnittelijanvalinta
Suunnittelijaa valitessa on huomattava että suunnitteluratkaisulla sidotaan tulevat rakennuskustannukset, vaikutetaan merkittävästi rakennuksen tulevaan arvoon, joustavuuteen, käyttökustannuksiin ja tontinkäyttöön. Hyvin suunniteltu ja rakennettu kohde on hyvä investointi. Suunnittelun kustannukset muodostavat hankkeen kustannuksista pienen osan, mutta suunnittelutyöllä ohjataan suurta investointia.

arkkitehdintyö
Valtaosa arkkitehtien työstä muodostuu rakennusten suunnittelusta, missä arkkitehdin tärkein tehtävä on sovittaa yhteen omistajan, tilaajan tarpeet ja ympäristön ja yhteiskunnan vaatimukset. Rakennushankkeista 46% liittyy liikerakentamisen suunnitteluun, 26% julkisen rakentamisen osuus suunnittelusta on 26%, asuntosuunnittelu 14%, teollisuusrakentaminen 6% ja loput ovat kaavoitustehtäviä, sisustuksia ja tutkimus- ja kehitystyötä. Arkkitehtisuunnittelun tehtävänä on kehittää hankesuunnittelussa sovittujen tavoitteiden pohjalta hankkeen lopputuotteelle arkkitehtoninen kokonaisratkaisu, jossa yhdistyvät toiminnallinen, tekninen, taiteellinen ja taloudellinen ratkaisu. Suunnitelmassa tulee huomioida myös toiminnan vaatimat turvallisuus- ja terveellisyysnäkökohdat. Arkkitehtisuunnittelijalla on hankesuunnitelman tavoitteiden lisäksi vastuu siitä, että uuden rakennuksen kaupunki- ja ympäristökuvalliset vaikutukset ovat ympäristöään eheyttäviä ja rikastuttavia. Suunnittelutyö tehdään nykyisin pääsääntöisesti tietokoneavusteisesti. lähde: Archi Euro 3rd Millenium / osa F

Suunnitteluun liittyy osaava yhteistyö eri viranomaisten kanssa. Rakentamiseen liittyviä viranomaistahoja ovat esimerkiksi Kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvalvontavirasto, kaupunginmuseot ja pelastuslaitos sekä eri lautakunnat.

Nykyaikaisetsuunittelumenetelmät
Pääosin suunnittelutyö tehdään tietokoneavusteisesti. Vallitsevia menetelmiä on kaksi: tietokoneavusteinen piirtäminen ja tietomallintaminen. CAD-piirtämisessä suunnittelun asiakirjat kuten leikkaukset, pohjapiirrokset ja julkisivut ovat erillisiä piirrostiedostoja. Tietomallintamiseen perustuvassa suunnittelussa tehtävät muutokset esimerkiksi pohjapiirustukseen vaikuttavat samalla rakennuksen 3D-tietomalliin ja sitä kautta myös leikkaukset, julkisivut ja muiden kerrosten pohjapiirustukset päivittyvät samalla muuttuneella suunnittelutiedolla. Rakentamiseen tarvittava arkkitehdin suunnittelutieto on tällöin yhdessä paikassa ja automaattisesti ristiriidattomana. Tietomallia käytetään myös havainnollisten visualisointien luomiseen, mutta se on eri asia kuin vain visualisointeihin käytettävät 3D-mallit.


Arkkitehti toimii usein rakennushankkeiden pääsuunnittelijana. Keskeinen tehtävä on laadittavien eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovittaminen ja suunnittelun johtaminen. "Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija)". Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 § 1 ja 2 mom. POOK Arkkitehtitoimistossa pääsuunnitteluun liittyvät suunnittelun ohjaus- ja johtamiskeinot on kirjattu erilliseen sopimusliitteeseen joka liitetään sivukonsulttien sopimuksiin. Tällä on haluttu luoda selkeät toimintaedellytykset pääsuunnittelutehtävän suorittamiseen. Jokainen suunnitteluala vastaa oman suunnittelualansa sisäisestä kelpoisuudesta ja tarvittaessa erityissuunnittelualoille nimetään näistä vastaava suunnittelija.


Muita suunnittelijoita rakennushankkeessa ovat esimerkiksi rakenne-, Geo, LVISTA-suunnittelijat, sisustussuunnittelija, maisema-arkkitehti, akustikko ja muut erikoissuunnittelijat. Pääsuunnittelija voi avustaa sivukonsulttien valinnassa ja tarjousten vertailussa. Hankkeeseen tarvittava asiantuntemus määrittyy rakennushankkeen tyypin ja vaativuuden mukaan.

Arkkitehti voi osallistua tai laatia kohteen sisustussuunnitelmia, valaistus- ja kalustuksen suunnitelmia. Ulko- ja sisätilojen valaistussuunnittelu hyvin toimivana osana arkkitehtuuria eri vuodenaikoina on pohjoisissa oloissa erityisen tärkeää. Esimerkiksi kiinteät uppoasennettavat valaisimet liittyvät suunnitelmina rakennuksen arkkitehtisuunnitelmien lisäksi rakenne, LVI- ja sähkösuunnitelmiin. Tällöin vähintään lähtökohdat näiden suunnitteluun on hyvä saada kohteen arkkitehdilta ja/tai pääsuunnittelijalta.


Tyypillisesti arkkitehti pukeutuu mustaan joka absorboi tehokkaasti lämpöä, asu ei heijastu häiritsevästi tietokoneen näyttöpäätteestä eikä häiritse väri- ja materiaalivalinnoissa. Myös muun värisiä asuja tavataan.


Suunnittelutehtävien vaativuus luokitellaan eri vaativuusluokkiin AA, A, B, C joista AA on vaativin. Suunnittelijoiden pätevyys luokitellaan vastaavasti. Luokitus ja vaatimukset on määritelty RakMK osassa A2.

Lainsäädäntö suunnittelijoiden pätevyyttä ja sen toteamista koskien

Maankäyttö- ja rakennuslaki / MRL / (132/1999) RT YM1-21107
Maankäyttö- ja rakennusasetus / MRA / (895/1999) RT YM1-21124 
Suomen rakentamismääräyskokoelma A2 / RakMK A2:
Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet RT RakMK-21202


Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on korkeakoulututkinnon suorittaneiden arkkitehtien aatteellis-ammatillinen yhdistys joka on perustettu vuonna 1892. Liitossa on noin 2770 varsinaista ja yli 680 opiskelijajäsentä. Suomen Arkkitehtiliiton jäsen (arkkitehti SAFA) on suorittanut akateemisen loppututkinnon monivuotisten korkeakouluopintojen päätteeksi. Liiton jäsenvaatimukset vastaavat vuonna 1985 hyväksytyn Euroopan arkkitehtidirektiivin tutkintovaatimuksia.


Arkkitehtisuunnittelijoiden rekisteriin hyväksytty arkkitehti käyttää tutkintonsa yhteydessä lyhennettä ARK 000, jossa numerosarja on rekisterin jäsennumero. Suunnittelijarekisteri on osa FISE:n pätevyydentoteamisjärjestelmää, ja siihen voi liittyä ainoastaan hakiessaan ARK-rakennussuunnittelijan pätevyyttä. Rekistereitä koskevan sopimuksen mukaan niiden tarkoituksena on vapaaehtoisen rekisteröitymisen perusteella ylläpitää julkista luetteloa Suomessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista arkkitehtisuunnittelua ja kaavan laatimista harjoittavista henkilöistä, jotka rakennus- tai yhdyskuntasuunnittelijoina yltävät 10.6.1985 annetun arkkitehtidirektiivin (85/384/ETY) ja sitä täydentävien suositusten mukaiselle ammattitaidon tasolle.

arkkitehtitoimistojen liitto
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL on itsenäinen elinkeinoelämän etujärjestö, jonka tarkoituksena on arkkitehtipalvelujen kehittäminen ja sitä kautta rakentamisen ja ympäristön laadun parantaminen. Arkkitehtitoimistojen liitto ATL perustettiin vuonna 1988 hoitamaan arkkitehtitoimistojen toiminnan kehittämistä, edunvalvontaa ja markkinointia. Liiton ammatilliset pätevyysvaatimukset ovat tiukat. Jäsenyrityksiä on yli 200. ATL:n jäsentoimisto on ammattitaitoinen. Jäseneksi hyväksytyn arkkitehtitoimiston vetäjien tulee olla korkeasti koulutettuja, ammattitaitoisia ja kokeneita. Heidän tulee olla arkkitehteja ja Suomen Arkkitehtiliiton, SAFA:n, jäseniä. Heidän tulee päätoimisesti harjoittaa suunnittelu- ja konsulttitoimintaa.


Rakennushankkeen suunnittelun tehtävät on koottu eri suunnittelualojen tehtäväluetteloihin, joista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus. Luetteloiden avulla suunnittelutehtävän laajuus ja sisältö voidaan määritellä, ne toimivat sopimusasiakirjaliitteenä ja mahdollistavat yhtenevän tehtävälajien sekä päävaiheiden esittämistavan.

Arkkitehtisuunnittelua koskevat tai siihen liittyviä tehtäväluetteloita ovat:
- Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 01 (RT 10-10764)
- Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK 95 (RT 10-10576)
- Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo SIS 95 (RT 10-10581)
- Asuntosuunnittelun tehtäväluettelo
- Pientalohankkeen tehtäväluettelot


Arkkitehti- ja pääsuunnittelun tarjoukset voivat olla kokonaishintaisia tai tuntiveloitusperusteisia. Kokonaishintaisia tarjouksia käytetään kohteissa joissa työmäärän ja suunnittelun sisältö sekä laajuus ovat riittävällä tarkkuudella määriteltävissä. Tarjouksesta ja sopimuksesta tulee ilmetä selkeästi tarjottavat tehtävät ja asiakirjat. Suunnittelusopimukset tulee laatia kirjallisina. Sopimusliitteinä käytetään usein Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 95, yksityishenkilöiden tekemissä sopimuksissa tulee huomioida Kuluttajansuojalaki KSL.


Ammattimaiseen suunnittelutoimintaan kuuluvat oman suunnittelualan konsulttivastuuvakuutukset. Hanketta aloitettaessa on syytä varmistaa vakuutusten riittävä taso ja voimassaolo. Arkkitehti- ja pääsuunnittelu esitetään vakuutustodistuksissa yleensä erillisinä.

 

 

Sivuston tiedot on laatinut, koonnut ja sisällöstä vastaa:
Pentti Raiski, arkkitehti SAFA ARK 832 (POOK Arkkitehtitoimisto Oy / www.pook.fi ) e-mail: pentti (piste) raiski (at) pook.fi

Linkkejä:
POOK Arkkitehtitoimisto Oy www.pook.fi (osoitteen arkkitehtitoimisto.fi laadinta ja ylläpito)
Arkkitehtiliitto SAFA www.safa.fi
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry www.atl.fi
Arkkitehtirekisteröinnistä www.fise.fi
Archi Euro 3rd Millenium http://www.archi-europa.org
Arkkitehti www.ark.fi
Wikipedia: Arkkitehti http://fi.wikipedia.org/wiki/Arkkitehti
Wikipedia: Arkkitehtisuunnittelu http://fi.wikipedia.org/wiki/Arkkitehtisuunnittelu

             
 
Tutustu Pook Arkkitehtitoimisto Oy:n
projekteihin ja toimintaan:

Arkkitehtitoimisto POOK, Kekkapää

Arkkitehtitoimisto POOK, Täystiilitalo

Arkkitehtitoimisto POOK, Modulaarinen asuinrakennus

Arkkitehtitoimisto POOK, City of Riga / kansainvälinen aluekehitys workshop

Arkkitehtitoimistoon kahville!