Arkkitehtitoimisto. fi

arkkitehtitoimisto Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 § Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.  

 

 

Tämän sivun tarkoituksena on antaa yleisluonteista tietoa arkkitehti- ja pääsuunnittelusta, tähän liittyvistä termeistä, liitoista, koulutuksesta ja lainsäädännöstä. Tieto on tarkoitettu uudis- tai korjausrakennushanketta aloittavalle ja sitä on koottu vastaamaan meille arkkitehdeille usein esitettyihin kysymyksiin.

 

suunnittelijanvalinta
Suunnittelijan valinta on tärkeä päätös. Suunnitteluratkaisulla vaikutetaan merkittävästi rakennuksen tulevaan arvoon ja rakennus- ja ylläpitokustannuksiin. Hyvin suunniteltu ja rakennettu kohde on hyvä investointi. Suunnittelun kustannukset muodostavat hankkeen kustannuksista pienen osan, mutta suunnittelutyöllä ohjataan suurta investointia.

arkkitehdintyö
Valtaosa arkkitehtien työstä muodostuu rakennusten suunnittelusta, missä arkkitehdin tärkein tehtävä on sovittaa yhteen tilaajan tarpeet ja ympäristön vaatimukset. Arkkitehdit toimivat liike-, teollisuus- ja asuinrakentamisen lisäksi kaavoitustyössä sekä tutkimuksen parissa. Arkkitehtisuunnittelun tehtävänä on kehittää yhteisten tavoitteiden pohjalta hankkeelle arkkitehtoninen kokonaisratkaisu. Suunnittelutyö vaatii eläytymistä ja monipuolista osaamista. Työ tehdään yleensä tietomallintamalla.

Suunnitteluun liittyy osaava yhteistyö eri viranomaisten kanssa. Rakentamiseen liittyviä viranomaistahoja ovat esimerkiksi kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta, kaupunginmuseot, pelastuslaitokset ja eri lautakunnat.

Nykyaikaisetsuunittelumenetelmät
Pääosin suunnittelutyö tehdään tietokoneavusteisesti. Vallitsevia menetelmiä on kaksi: tietokoneavusteinen piirtäminen ja tietomallintaminen. CAD-piirtämisessä suunnittelun asiakirjat kuten leikkaukset, pohjapiirrokset ja julkisivut ovat erillisiä piirrostiedostoja. Tietomallintamiseen perustuvassa suunnittelussa tehtävät muutokset esimerkiksi pohjapiirustukseen vaikuttavat samalla rakennuksen 3D-tietomalliin ja sitä kautta myös leikkaukset, julkisivut ja muiden kerrosten pohjapiirustukset päivittyvät samalla muuttuneella suunnittelutiedolla. Tietomallia käytetään myös havainnollisten visualisointien luomiseen, mutta se on eri asia kuin vain visualisointeihin käytettävät 3D-mallit.


Rakennushankkeella tulee olla pääsuunnittelija. Vaatimus perustuu lakiin. Arkkitehti toimii usein rakennushankkeiden pääsuunnittelijana. Keskeinen tehtävä on eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovittaminen ja suunnittelun johtaminen. Pääsuunnittelijan pätevyysvaatimus on sama tai korkeampi kuin hankkeen vaativin suunnittelutehtävä. Pääsuunnittelutehtävä on merkittävä osa hanketta.


Muita suunnittelijoita rakennushankkeessa ovat esimerkiksi rakenne-, pohjarakenne-, LVISTA-suunnittelijat, sisustussuunnittelija, maisema-arkkitehti, tietomallikoordinaattori, akustikko, palotekninen suunnittelu ja muut erikoissuunnittelijat. Pääsuunnittelija voi avustaa sivukonsulttien valinnassa ja tarjousten vertailussa. Hankkeeseen tarvittava asiantuntemus määrittyy rakennushankkeen tyypin ja vaativuuden mukaan.


Tyypillisesti arkkitehti pukeutuu mustaan, joka absorboi tehokkaasti lämpöä, asu ei heijastu häiritsevästi tietokoneen näyttöpäätteestä eikä häiritse väri- ja materiaalivalinnoissa. Myös muun värisiä asuja tavataan.


Suunnittelutehtävien vaativuus luokitellaan eri vaativuusluokkiin: vähäinen, tavanomainen, vaativa tai vaativa + ja poikkeuksellisen vaativa. Suunnittelijoiden pätevyysluokittelu on vastaava.

Lainsäädäntö suunnittelijoiden pätevyyttä ja sen toteamista koskien

Maankäyttö- ja rakennuslaki / MRL / (132/1999) RT YM1-21107
Maankäyttö- ja rakennusasetus / MRA / (895/1999) RT YM1-21124 


Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on korkeakoulututkinnon suorittaneiden arkkitehtien aatteellis-ammatillinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1892. Liitossa on noin 3100 varsinaista jäsentä ja tämän lisäksi opiskelijajäseniä. Suomen Arkkitehtiliiton jäsen (arkkitehti SAFA) on suorittanut akateemisen loppututkinnon monivuotisten korkeakoulu-/yliopisto-opintojen päätteeksi.


Arkkitehtisuunnittelijoiden rekisteriin hyväksytty arkkitehti käyttää tutkintonsa yhteydessä lyhennettä ARK 000, jossa numerosarja on rekisterin jäsennumero. Suunnittelijarekisteri on osa FISE:n pätevyydentoteamisjärjestelmää, ja siihen voi liittyä vain hakiessaan ARK-rakennussuunnittelijan pätevyyttä. Rekisterit helpottavat suunnittelijoiden pätevyyden osoittamista. Vaadittujen pätevyyksien täyttyminen tulee osoittaa viimeistään rakennuslupaa hakiessa.

arkkitehtitoimistojen liitto
Arkkitehtitoimistojen liitto ATL perustettiin vuonna 1988 hoitamaan arkkitehtitoimistojen toiminnan kehittämistä, edunvalvontaa ja markkinointia. Liiton ammatilliset pätevyysvaatimukset ovat tiukat. Jäsenyrityksiä on yli 200. ATL:n jäsentoimisto on ammattitaitoinen. Jäseneksi hyväksytyn arkkitehtitoimiston vetäjien tulee olla korkeasti koulutettuja, ammattitaitoisia ja kokeneita. Heidän tulee olla arkkitehteja ja Suomen Arkkitehtiliiton, SAFA:n, jäseniä. Heidän tulee päätoimisesti harjoittaa suunnittelu- ja konsulttitoimintaa.


Rakennushankkeen suunnittelun tehtävät on koottu eri suunnittelualojen tehtäväluetteloihin, joista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus. Luetteloiden avulla suunnittelutehtävän laajuus ja sisältö voidaan määritellä, ne toimivat sopimusasiakirjaliitteenä ja mahdollistavat yhtenevän tehtävälajien sekä päävaiheiden esittämistavan. Yleiset tehtäväluettelot on syytä muokata hankekohtaisesti, että ne vastaavat kohteen tavoitetta.

Arkkitehti- ja pääsuunnittelua koskevia tehtäväluetteloita ovat:
- Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 12
- Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK 12


Arkkitehti- ja pääsuunnittelun tarjoukset voivat olla kokonaishintaisia tai tuntiveloitusperusteisia. Kokonaishintaisia tarjouksia käytetään kohteissa, joissa työmäärän ja suunnittelun sisältö sekä laajuus ovat riittävällä tarkkuudella määriteltävissä. Tarjouksesta ja sopimuksesta tulee ilmetä selkeästi tarjottavat tehtävät ja asiakirjat. Suunnittelusopimukset tulee laatia kirjallisina. Sopimusliitteinä käytetään usein Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 13, yksityishenkilöiden tekemissä sopimuksissa tulee huomioida Kuluttajansuojalaki KSL.


Ammattimaiseen suunnittelutoimintaan kuuluvat oman suunnittelualan konsulttivastuuvakuutukset. Hanketta aloitettaessa on syytä varmistaa vakuutusten riittävä taso ja voimassaolo. Arkkitehti- ja pääsuunnittelu esitetään vakuutustodistuksissa yleensä erillisinä.

 

Sivuston tiedot on koonnut:
Pentti Raiski, arkkitehti SAFA ARK 832 (Yhteystiedot: POOK Arkkitehtitoimisto Oy / www.pook.fi )
Linkkejä:
POOK Arkkitehtitoimisto Oy www.pook.fi (osoitteen arkkitehtitoimisto.fi laadinta ja ylläpito)
Arkkitehtiliitto SAFA www.safa.fi
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry www.atl.fi
Arkkitehtirekisteröinnistä www.fise.fi
Archi Euro 3rd Millenium http://www.archi-europa.org
Arkkitehti www.ark.fi
Wikipedia: Arkkitehti http://fi.wikipedia.org/wiki/Arkkitehti
Wikipedia: Arkkitehtisuunnittelu http://fi.wikipedia.org/wiki/Arkkitehtisuunnittelu

             
 
Tutustu Pook Arkkitehtitoimisto Oy:n
projekteihin ja toimintaan:

Arkkitehtitoimisto POOK

Arkkitehtitoimisto POOK

Arkkitehtitoimisto POOK

Arkkitehtitoimisto POOK

Arkkitehtitoimistoon kahville!